นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ฮิวแมน เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า "บริษัท") จะจัดการข้อมูลที่ได้จากลูกค้า เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, อายุ ฯลฯ (จากนี้ไปจะเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") เป็นอย่างดีตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะกล่าวถึงนี้

1. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีส่วนที่ต้องรับข้อมูลส่วนบุคคลในเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์ ในกรณีนี้
ผู้เข้าใช้จะต้องยินยอมเงื่อนไขในการจัดการกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และเข้าใช้งานในขอบเขตที่ได้วางไว้

2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย ไม่ให้เกิดการรั่วไหล เสียหาย หรือความผิดพลาดในข้อมูล อาจมีกรณีที่เรานำส่งข้อมูลให้ผู้จัดเก็บอื่น ซึ่งเราจะรับผิดชอบในด้านการปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับอย่างสูงสุด โดยการทำสัญญาการรักษาความลับ และเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูล อีกทั้งจะไม่มีการเปิดเผย แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่มีการร้องขอโดยกฎหมาย หรือโดยองค์กรทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการส่งข้อมูลให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทจะมีการจัดทำสัญญาเพื่อรักษาข้อมูลอย่างดี และมีการตรวจเช็คการเก็บรักษาข้อมูลกับบุคคลที่สาม อย่างเหมาะสม

4. การส่งข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

บริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ยกเว้นดังต่อไปนี้ ในกรณีได้รับความยิมยอมจากลูกค้า, ในกรณีเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนบุคคล หรือ กฎหมายอื่น

5. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (ด้านการแก้ไข, แสดง, และลบข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัทของเราจะรีบดำเนินการเมื่อลูกค้าต้องการแสดง แก้ไข ระงับการใช้ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเร็วที่สุด

6. การกำหนด บังคับใช้ ปรับปรุง นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น บริษัทของเราจึงขอแจ้งให้ทราบและบังคับใช้นโยบายแก่พนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะพยายามปรับปรุงเนื้อหานโยบายอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฮิวแมน เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เบอร์โทรศัพท์: 02-266-5870

ประกาศใช้เมื่อ 1 เมษายน 2023